Main Profile

At A Glance

Royal Anthem of Luxembourg

The Wilhelmus (Luxembourgish: De Wilhelmus) is the royal anthem of Luxembourg.Lyrics by Nikolaus Welter, 1920. Music, Unknown, 16th Century. Adopted in 1919.Lyrics:IZwee Kinn?kskanner, d?i trei sech l?if,koumen ausenaaner, w?it an d?if.Zwee Kinn?kskanner, d?i trei sech l?if,hu gebaangt, op d'Gl?ck nach bl?ie g?if.Haut weisen si der ganzer Weltan engem Feldd'Goldlilie mat dem roude Krounel?if.Haut steet ?m si voll Freed, Hand an Hand,d'Voll?k vun dem L?tzebuerger Land.IINun as verb?i de Stuurm, d'Nout as aus,d'Menschheet tr?tt erl?ist an d'Liicht eraus.Nun as verb?i de Stuurm, d'Nout as aus:L?tzebuerg bleift H?r am eegnen Haus.Den Himmel huet no laanger Nuechtd'neit Freijor bruechta r?scht all Dir mat gr?nger Friddensstrauss.Lo steet erem sou frou, Hand an Hand,Grouss a Kleng am L?tzebuerger Land.IIIMir hun a schw?irer Z?it Trei bekannt,'t gong fir d'Fr?iheet an et gong fir d'Land.Mir hun a schw?irer Z?it Trei bekannt,d'Eier agesat zum ?nnerpand.A wann eng nei Gefor en dreet,mir si bereet,mir haale nees mat H??rz a W?lle stand.Da steet rem staark a stolz, Hand an Hand,d'Voll?k vun dem L?tzebuerger Land.IVSou w??rd et ?mmerzou eneg ston,voll Vertraue Gl?ck an Ongl?ck dron.Sou w??rd et ?mmerzou eneg ston,frou seng Flicht g?int Troun an Hemecht don.E staarke Stamm an aler ??rdan duebel w??rt,mat fr?ier Kroun voll Saaft a Sonn ze ston.O H?rgott, schiirm a leet, Hand an Hand,d'Voll?k vun dem L?tzebuerger Land!
Length: 00:50

Contact

Questions about Royal Anthem of Luxembourg

Want more info about Royal Anthem of Luxembourg? Get free advice from education experts and Noodle community members.

  • Answer