Du học sinh có thể tham gia học ở trường này được không ????

Answers

Michael Schoch, Answers questions on Noodle

User avatar for Michael Schoch

Tôi sử dụng Google để dịch câu hỏi của bạn . Tôi nghĩ rằng bạn đang yêu cầu nếu sinh viên quốc tế có thể tham dự Severna Park Middle School .

Câu trả lời là có! Severna Park Middle School học cơ sở không chấp nhận sinh viên quốc tế . Bạn có thể đọc về các yêu cầu đăng ký trên website khu học. Các yêu cầu có sẵn trong Việt.

Bạn cũng có thể tìm kiếm chương trình du học trên Noodle !

Hỏi những câu hỏi nhiều hơn bất kỳ lúc nào bạn cần . Tôi hy vọng câu trả lời của tôi dịch sang tiếng Việt tốt . Xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn ! May mắn nhất!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I used Google to translate your question. I think you are asking if international students can attend Severna Park Middle School.

The answer is yes! Severna Park Middle School does accept international students. You can read about the registration requirements on the school district website. The requirements are available in Vietnamese.

You can also look for study abroad programs on Noodle!

Ask more questions any time you need. I hope my answer translates into Vietnamese well. Sorry for any confusion! Best of luck!

Your Answer